Kanadské dedičské právo - Dedenie v Kanade

Zdroje kanadského dedičského práva

Hlavným predpisom v oblasti dedičského práva v Ontariu je "Succession Law Reform Act of 1990". Súvisiacim predpisom upravujúcim majetkové práva manželov v Ontáriu je kodifikovaný v zákone "Family Law Act, 1992". Správa dedičstva vykonávaná po smrti poručiteľa je regulovaná zákonmi "Estates Act", "Estates Administration Act" a "Trustee Act".

Platnosť závetu

V Kanade sa nevyžaduje, aby bol závet napísaný vlastnou rukou. Aby mohol byť závet považovaný za platný, je potrebné, aby bol podpísaný v prítomnosti dvoch svedkov, pričom svedkovia musia závet podpísať v prítomnosti poručiteľa. Podpis sa musí nachádzať pod alebo vedľa textu závetu, aby závet resp. vôľa poručitela bola zrejmá. Na základe splnomocnenia je možné nechať závet podpísať aj treťou osobou. Svedkom závetu, zástupcom poručiteľa a jeho manželovi/manželke nesmie zo závetu vyplývať žiadny prospech, v opačnom prípade je závet, z dôvodu možného ovplyvňovania, voči týmto osobám neplatný.

Poručiteľ môže závet spísať vlastnou rukou. Pre dosiahnutie platnosti je zároveň potrebné, aby príbuzný poručiteľa alebo niekto v podobnom postavení podal prísažné vyhlásenie, v ktorom potvrdí, že podpis v závete patrí poručiteľovi.

Existuje viacero spôsobov, ktorými môže poručiteľ závet odvolať. Poručiteľ môže závet odvolať spísaním nového závetu, písomným odvolaním alebo jeho zničením. Závet v zásade stráca platnosť aj v prípade, keď poručiteľ uzavrie manželstvo. Rozvod alebo vyhlásenie manželstva za neplatné robí závet neplatným len voči bývalému partnerovi.

Interpretácia ustanovení závetu

Ontárijsky "Succession Law Reform Act" obsahuje ustanovenia, ktoré stanovujú pravidlá výkladu závetu. Na závet sa hľadí ako na jedinečnú listinu, na ktorej výklad nie je možné použiť pravidlá výkladu z predchádzajúcich súdnych rozhodnutí a v zásade sa neprihliada ani na žiadne externé okolnosti, ktoré sprevádzali jeho spísanie.

Právna spôsobisloť dediť

Podľa ontárijského práva má po smrti poručiteľa spôsobislosť dediť ktokoľvek, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti, vrátane nenarodeného dieťaťa, ktoré prežije pôrod. Deti poručiteľa, ktoré sa narodili mimo manželského zväzku, majú rovnaké postavenie ako deti narodené v rámci manželstva, pokiaľ poručiteľ v závete nestanový inak.

Správca dedičstva ("estate trustee")

Kanadské právo predpisuje súdom povinnosť vymenovať správcu dedičstva. V závislosti od toho, či bol spísaný závet sa vymenuje "správca so závetom" ("Estate trustee with a will") alebo "správca bez závetu" ("Estate trustee without a will").

Prvým úkonom potrebným na vymenovanie správcu dedičstva je podanie žiadosti na súd. Žiadosť musí byť podaná osobou uvedenou v závete alebo inou osobou, ktorá má právny záujem na výkone správy dedičstva. Príslušným pre dedenie majetku nachádzajúcom sa na území provincie Ontário je ontárijský vyššý súd ("Ontario Superior Court of Justice" ). V prípade, že závet neuvádza osobu, ktorá by sa mala stať správcom, súd určí za správcu osobu v nasledovnom prioritnom poradí: manžel/manželka poručiteľa resp. partner/partnerka, najbližší príbuzný, opatrovník alebo poručiteľov veriteľ.

Súd príslušný na vymenovanie správcu dedičstva je súd v mieste, kde poručiteľ zomrel. Právomoc správcu dedičstva je teritoriálne obmedzená na územie jednej provincie. Z toho v zásade vyplýva, že správa dedičstva si vyžaduje menovanie správcov v každej provincií, v ktorej sa nachádza nejaký poručiteľov majetok. Komplikácie z toho vyplývajúce sa dajú predísť tým, že súd formálne uzná príslušnosť správcu dedičstva pochádzajúceho z jednej z príslušných provincií.

Výkon správy dedičstva pri prechode majetku z poručiteľa na dedičov je v Kanade povinný. Dedičia nevstupujú automaticky do práv a povinností poručiteľa ako tomu býva v Európe. V Kanade na konci konania dedičia prostredníctvom správcu dedičstva získavajú ničím nezaťažené majetkové práva.

Výkon správy dedičstva a aplikované právo

Každá kanadská provincia má vlastnú právnu úpravu dedenia. Z tohto dôvodu je potrebné definovať právo, ktorým sa bude dedenie v jednotlivých prípadoch spravovať. V zásade sa na výkon správy dedičstva aplikuje právo tej provincie, v ktorej bol správca dedičstva vymenovaný. V závislosti od aplikovaného provinčného práva sa môžu líšiť niektoré aspekty konania ako správcovo právne postavenie, jeho právomoci, zodpovednosť a nárok na náhradu trov. Právomoci vymenovaného správcu dedičstva sa odvodzujú priamo zo závetu alebo zo súdom vydanej poverovacej listiny ("certificate of appointment").

Právomoci správcu dedičstva sú relatívne široké. Správca je povinný vykonať všetky úkony súvisiace s pohrebom, je povinný uhradiť dlhy, zaplatiť dane a predovšetkým spravovať zvyšný majetok poručiteľa v súlade s najlepším vedomím a svedomím. V prípade, že dlhy prekročia sumu likvidného majetku, správca je za účelom úhrady dlhu oprávnený predať poručiteľov nehnuteľný majetok. Na záver je jeho povinnosťou rozdeliť zvyšný majetok v zmysle zákona resp. v súlade so závetom.

Správca vymenovaný vyššie uvedeným spôsobom je v zásade kompetentný vykonať úkony súvisiace so správou majetku, ktorý sa nachádza v jeho provincií. Otázka či je tento správca príslušný na správu tej časti majetku, ktorý sa nachádza mimo územia Kanady, závisí od rozsahu jeho poverenia a od príslušnej úpravy medzinárodného súkromného práva v danej krajine.

Právne úkony týkajúce sa majetku poručiteľa sa vykonávajú prostredníctvom správcu. Jednou z jeho hlavných povinností je ukončiť všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa dedičstva. Akékoľvek správne, súdne alebo iné konanie týkajúce sa dedičstva sú vedené správcom resp. voči správcovi dedičstva.

Právomoci správcu dedičstva, ktorý bol vymenovaný mimo Kanady, môže byť formálne uznané kanadským súdom. Rovnako môže byť v Kanada uznaný rozsudok zahraničného súdu, ktorý mal podľa kanadského práva príslušnosť o veci rozhodovať. Ak sa v rozsudku cudzieho súdu konštatuje, že došlo k prechodu majetkových práv, dedičské konanie sa podľa kanadského práva stáva zbytočným.

Zodpovednosť správcu dedičstva za jeho činnosť

Správca dedičstva má zodpovednosť na úrovni náležitej starostlivosti vo svojich vlastných záležitostiach. Správca má nárok na náhradu nákladov a odmenu v závislosti od hodnoty majetku a počtu úkonov. Pretože neexistuje žiadne všeobecné pravidlo stanovenia správcovej odmeny, je na uvážení súdu akú sumu správcovi napokon prizná.

Závet a medzinárodné právo súkromné

Vo všeobecnosti a taktiež v zmysle zákona "Succession Law Reform Act" platného v provincií Ontario, závet sa spravuje právom miesta, kde mal poručiteľ v čase spísania závetu svoj trvalý pobyt ("residency").

Povinný podiel

Podľa kanadského práva neexistuje právo na povinný dedičský podiel.

Dedenie podľa zákona

Zákonné dedenie sa spravuje ustanovením par. 44 a nasl. zákona "Succession Law Reform Act" Podľa uvedeného zákona a podzákonných predpisov získa partner zosnulého prednostný podiel vo výške $ 200.000 CAD. V prípade jedného potomka si partner môže nárokovať polovicu dedičstva a v prípade dvoch alebo viacerých potomkov jednu tretinu. Partner si môže uplatniť právo na jednu tretinu tej časti dedičstva, ktorá je v závete opomenutá.

Ak jeden z dedičov zomrie pred smrťou poručiteľa, jeho podiel sa rozdelí medzi pôvodných dedičov.

Rodičia poručiteľa dedia len v prípade, keď poručiteľ nemal partnera alebo potomkov v priamej linií. Pri absencií rodičov nasledujú súrodenci a napokon synovci a netere. Ak nikto z týchto osôb už nežije, dedičmi sa stávajú najbližší príbuzní v rovnakom stupni.

Majetok manželov

Kanadské právo manželom dovoľuje vybrať si právo, ktorým sa budú spravovať ich majetkové pomery. Ak manželia neuskutočnia túto voľbu, aplikovateľné právo sa stanoví na základe všeobecných princípov s ohľadom na miesto uzatvorenia manželstva, miesto trvalého pobytu manželov, ich národnosť a iné spojitosti medzi majetkom manželov a určitým štátom.

Záver

Informácie uvedené vyššie predstavujú základný prehľad dedičškého práva v provincií Ontário, ktorý nemôže nahradiť riadne právne poradenstvo. Medzinárodné právo súkromné je špecificky náročné vysvetliť bez odvolania sa konkrétne skutočnosti jednotlivých prípadov. Právne poradenstvo týkajúce sa spísania závetu pomáha predísť množstvu dedičsko-právnych problémov.

Otázky o kanadskom dedičskom práve

Kontaktujte Polten & Associates a spojte sa so slovensky a česky hovoriacim právnikom v Toronte (Ontario) na telefónnom čísle          416-601-6802 , ak voláte z Toronta, alebo bezplatne na čísle 1-866-322-6521.